Защо да поръчам от сайта Как да направя поръчка Как да повторя поръчка Бърза регистрация Не показвай повече

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА подаване на заявка по каталог

на „Еко Маркет Експорт" ЕООД

 

Като използвате www.bul-market.eu и/или подадете към нас заявка , Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени тук ("Условията"). Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали Условията, преди да подадете своята заявка.


 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 По смисъла на настоящите УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:

Приемащ заявката  - „Еко Маркет Експорт" ЕООД,  ЕИК 202136816, гр. Велико Търново , ул. Дълга Лъка 14 с  предмет на дейност Търговия с хранителни стоки.

Под „СТОКИ“ се разбират  рекламираните в нашия каталог такива.  Всяка от стоките има основни характеристики, приблизително изображение и продажна цена , която е видна след регистрация и одобрение от администратор .
            Под "КЛИЕНТ" се разбира юридическо лице, което извършва подава заявка, използвайки нашия каталог .
            Под "КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ" се разбира информация за КЛИЕНТA (име, фамилия, фирма или организация, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана за целите, посочени в настоящите УСЛОВИЯ.
            Под "ПРОДАЖНА ЦЕНА" се разбира цена с включено ДДС за територията на България и съответно без ДДС,ако е поръчка за страна член на ЕС , на единична бройка, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато. Цените на стоките могат да се изменят спрямо независещи от "Търговеца" причини.

 

 II.Използване на сайта като информационно поле. Всеки посетител би могъл да се запознае с актуалните стоки, търгувани на българският пазар. Стоките са визуализирани, обозначени са с цена и мерна единица, биха могли да съдържат и кратко описание.    .
 

III. ПОРЪЧКА  НА СТОКА  ПО  каталог

 

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в нашия Каталог по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи предложение за покупка на стока в съответствие с тях.


   -Поръчка за покупка на стока

    Поръчка на стока може да се извършва само на едро от търговци.

    За да извършва валидна поръчка за покупка на предлаганите през нашия каталог  стоки, Клиентът трябва да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или  заявява по телефон за доставка на стока, предложена в каталога.

    Регистрационна информация – КЛИЕНТЪТ предоставя на продавача следната информация:  име на  фирмата или организацията, ЕИК, МОЛ/материално отговорно лице/, телефон, е-mail адрес, както и дали желае издаване на фактура и/или други документи.

    -Съгласие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – при извършването на поръчка, се приема, че клиентът се е запознал с настоящите, приема ги и се задължава да ги спазва.
    Всяка заявка от КЛИЕНТА през  каталог за покупка на стоки, въз основа на тези  УСЛОВИЯ, се осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите  УСЛОВИЯ, за страна по договора се счита лицето, което е регистрирано като заявител на стоката.

    -Всички цени на стоки в Е-каталог са в български левове, с включен ДДС (Регистрираните клиенти , уточнили , че имат търговски обекти в страни , членки на ЕС виждат цени без ДДС). Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

    -Цената и разходите за доставката се определят след подписване на договор за покупко-продажба и се заплащат само по банков път.

       

КЛИЕНТЪТ - потребител по Закона за защита на потребителите, заявява съгласие за извършване на предварително плащане на стоките.

 

     -Доставка – условията за доставка се определят в отделен договор за покупко-продажба.

 

    Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са в сила от 1ви януари 2021 г. Продавачът има правото да променя по всяко време настоящите УСЛОВИЯ като своевременно публикува тези промени в сайта си www.bul-market.eu . Промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.
    За неуредените от настоящите УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Информация за компанията

„Еко Маркет Експорт“ ЕООД

Седалище и адрес: ул. Дълга Лъка 14, гр. Велико Търново, 5000

ЕИК:202136816
ДДС№202136816

Контакт: Тихомир Маринов

Имейл: ekomarket.bg@gmail.com